Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine

U toku je rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica km 31+315 – km 32+950. Okončanjem radova, kompletan savski odbrambeni nasip na području Federacije BiH imaće potrebno zaštitno nadvišenje, odnosno 1,20 m iznad kote velike vode rijeke Save ranga pojave 1/100. Ugovor o izvođenju radova potpisan je krajem avgusta prošle godine. Pripremni radovi počeli su u septembru, a obuhvatali su iskolčavanje trase projektiranog nasipa, sječu stabala i šiblja od nožice do vanjske linije nivelacije, izbor adekvatnih pozajmišta materijala, mašinsko skidanje humusa itd. Uslijedili su zemljani radovi na iskopima postojećeg materijala. Nakon toga, počela je izrada nasipa predviđenog za rekonstrukciju koja se vrši kvalitetnim materijalom iz iskopa postojećeg nasipa i adekvatno odabranih pozajmišta. Dinamika radova zavisila je od vremenskih uvjeta. Do kraja 2023. godine realizirano je blizu 50% ugovorom predviđenih radova. Zbog niskih temperatura i velike vlažnosti tla, radovi su bili obustavljeni u zimskom periodu. Nastavak je uslijedio u maju ove godine. Na većem dijelu izvršeno je nasipanje zemljanim materijalom gotovo do krune nasipa, uključujući i planiranje kosina. Završetak radova rezultirat će nadvišenjem krune nasipa. Uslijediće humuziranje i zatravljivanje, izrada šljunčanog kolovoza na kruni te na putu uz nožicu nasipa.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 1.780.000 KM.