Sastanak o vodnim naknadama

U skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH (član 194. stav 3.), glavni federalni vodni inspektor dužan je najmanje dva puta godišnje organizirati sastanak vodnih inspektora na svim nivoima.

S obzirom na to da je tema ovog radnog sastanka bila obračun, naplata i kontrola posebnih vodnih naknada, prisustvovali su i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save.

Aida Salahović, rukovoditeljica Sektora za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove Agencije za vodno područje rijeke Save, prisutnima je pojasnila da su vodne naknade parafiskalni javni prihodi i da je upravljanje vodama osnovna namjena svih sredstava koja se ubiru na ovaj način. Govorila je o suštini, značaju i namjeni te kontroli obračuna i plaćanja vodnih naknada, o izvještaju o obračunatim i uplaćenim vodnim naknadama (OVN obrazac), zaostalim potraživanjima i ostalim temama. Salahović je ukazala na probleme naplate posebnih vodnih naknada nastalih zbog neusaglašenosti i neprecizne definiranosti postojećih zakonskih propisa.

Dževad Berbić, šef Službe naplate prihoda od vodnih naknada Agencije za vodno područje rijeke Save, predstavio je vrste posebnih vodnih naknada. Pojasnio je način njihovog obračunavanja i dostavljanja obrazaca obveznika.

Tokom diskusije konstatirano je da postoje mnoge nedoumice prilikom primjene Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje te kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće i posebnih vodnih naknada. Posebno se to odnosi na pojedina rješenja koja su se u praksi pokazala teško primjenjivim.

Zbog svega navedenog, od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH bit će zatražena informacija u kojoj fazi je izrada izmjena ovog Pravilnika, zaključeno je na sastanku. Prisutni smatraju da su izmjene hitne i da bi značajno olakšale primjenu propisa na terenu, kako inspektorima tako i uposlenicima Agencije.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora te Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Federacije BiH.