Vodna akta

Stupanjem na snagu Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06), tj. početkom njegove primjene 2009. godine, jedan dio nadležnosti koje se odnose na izdavanje vodnih akata dodijeljen je Agenciji za vodno područje rijeke Save, a donošenjem odgovarajućih provedbenih i podzakonskih akata i formiranjem posebnog Sektora za izdavanje vodnih akata stvorio se potreban okvir za početak rada na izdavanju vodnih akata u okviru ove Agencije u skladu sa Zakonom o vodama.

Na osnovu Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, AVP Sava je početkom 2008. godine oformila Sektor za izdavanje vodnih akata te na osnovu odredbe člana 156. stav 1. tačka 7. Zakona o vodama izdaje vodne akte za aktivnosti za koje je utvrđena obaveza pribavljanja vodnih akata, a pri čemu je nadležnost Agencije definirana odredbom člana 139. stav (1) istog Zakona, kao i članom 17. stav (1) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/15, 55/19 i 41/20).

Etički, religijski i društveni zakoni i kodeksi su pitanje i značaj vode uvijek stavljali na visoko mjesto dajući vodi stvarni i simbolički značaj koji ona ima u opstanku i razvoju svijeta. Značaj vode nije potrebno naglašavati jer je njena važnost prepoznata i osvijetljena i u svetim knjigama najvažnijih monoteističkih religija koje vodu pominju i podcrtavaju njen značaj u različitim kontekstima uz naglašavanje njene sposobnosti za čišćenje i produžavanje života, te njenog neprestanog kruženja i kao čuda nastanka i stvaranja. Tako se u Bibliji voda spominje preko 700 puta, a poruka i značenje poslana putem Kur'anskog ajeta Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati. (El-Hidžr, 22) jasno daje doznanja svim ljudima kako se moraju prema vodi ponašati kao općem dobru, daru i bogatstvu, a ne resursu za sticanje zarade.

Da bi se svim pojedincima i pravnim licima osigurao pravičan pristup vodama i njihovo korištenje za različite svrhe, a istovremeno spriječilo pogoršanje njenog fizičko – hemijskog i biološkog stanja, te spriječilo ili umanjilo štetno djelovanje voda, kao jedan od mehanizama obezbjeđenja tih prava, ali i kao instrument kojim se propisuje način i obim zaštite voda i zaštita od voda, izdaju se vodni akti. U postupku izdavanja vodnih akata utvđuju se sve bitne činjenice koje su od značaja za korisnike voda (postojeće, koji su stekli prava na vode i buduće koji to pravo tek treba da ostvare), tj. sve uticaje na vodni režim te akvatični svijet, a koje mogu prouzrokovati određene aktivnosti vezane za vode.

Vodni akti, shodno članu 120 stav (1) Zakona o vodama, izdaju se na pisani zahtjev investitora (pravna i fizička lica), organa nadležnih za izdavanje urbanističke saglasnosti, organa nadležnih za izdavanje okolinske dozvole i organa nadležnih za pokretanje postupka za dodjelu koncesije na vodama i vodnom dobru, a sve u cilju ostvarivanja prava na vode, odnosno pravične raspodjele i korištenja istih.

Uz zahtjev za izdavanje vodnog akta dostavljaju se potrebni podaci o lokalitetu, vrsti i obimu aktivnosti koja se namjerava provesti, tehnička dokumentacija kojom se obrađuje konkretna aktivnost i drugi akti propisani provedbenim propisima donesenim na osnovu Zakona.

Prema podnosiocima zahtjeva za izdavanje vodnih akata voditelj postupka dužan je da se ophodi nepristrano, profesionalno i postupa pristojno te da se kroz rješavanje pojedinačnih zahtjeva isključivo rukovodi odredbama Zakona o vodama i primjenjuje odgovarajuće podzakonske akte.

Voditelji postupka su u obavezi da kroz odgovarajuće instrukcije i rukovodeći se svojim stručnim znanjem pružaju pomoć podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava, vodeći računa o zaštiti javnog interesa i postupajući pri tome u skladu s načelom zakonitosti.

Osim osiguranja prava na vodu, kroz propisivanja određenih uslova korisnicima tog prava, osigurava se pravilna implementacija razvojno – planskih i strateških dokumenata, tj. strategije i politike upravljanja vodama u Federaciji i kantonima, utvrđene u Zakonu o vodama i plansko-razvojnim dokumentima: strategija upravljanja vodama, plan upravljanja vodama, plan odbrane od poplava, plan zaštite voda od zagađenja itd.

Po svojoj pravnoj prirodi, vodni akti su upravni akti kojima agencije za vode ili kantonalni organi nadležni za vode, neposredno, primjenjujući propise (Zakon o vodama, Zakon o upravnom postupku i dr.), a u cilju osiguranja upravljanja vodama i osiguranja pravičnog pristupa vodi, rješavaju o pravima i obavezama ili pravnim interesima pravnih lica i građana.

Vodni akti, u smislu Zakona o vodama su :

  • prethodna vodna saglasnost (PVS)
  • vodna saglasnost (VS)
  • vodna dozvola (VD)


Postupak izdavanja vodnih akata ima utvrđen redoslijed tako da se vodni akti izdaju:

  • PVS izdaje se prije izrade investiciono-tehničke dokumentacije za aktivnosti i objekte za koje je, prema zakonu o vodama, propisana obaveza pribavljanja vodnih akata, a ista prethodi izdavanju okolinske dozvole, urbanističke saglasnosti i u postupku izdavanja koncesije na vodama i vodnom dobru.
  • VS izdaje se nakon izrade investiciono-tehničke dokumentacije u skladu sa uslovima iz PVS a prije pristupanja izgradnji novih ili rekonstrukciji postojećih objekata ili izvođenja određenih radova koji mogu uticati na režim voda i ista prethodi izdavanju dozvole za građenje po propisima o prostornom uređenju.
  • VD izdaje se prije odobrenja za upotrebu objekta po propisima o prostornom uređenju.