Sektor Planiranja

Sektor za planiranje je organizaciona jedinica Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, čije su nadležnosti i zadaci raznovrsni. U saradnji sa ostalim sektorima, Sektor za planiranje priprema godišnji Plan i finansijski plan Agencije, a koji predstavlja osnovni dokument kojim se planira poslovanje i kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva, kao i poslovi i zadaci u koje se planirana sredstva usmjeravaju.

Takođe priprema i Izvještaj o poslovima i zadacima koji su izvršeni u tekućoj godini.

Sektor za planiranje, u saradnji sa ostalim sektorima, priprema i Okvirni plan i finansijski plan Agencije za period od najmanje tri godine. Osnovna polazišta za izradu Okvirnog plana su Zakon o vodama Federacije BiH, međunarodni sporazumi iz sektora voda koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, sporazumi potpisani od strane Federacije BiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a odnose se na sektor vodoprivrede, kao i Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010.-2022.), Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016. – 2021.) i dr.

Sektor za planiranje, je nosioc pripreme i ažuriranja planova upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, u skladu sa članom 25., 26. i 156. Zakona o vodama Federacije BiH, a sve u cilju provođenja Strategije upravljanja vodama Federacije BiH (2010.-2022.), kao i strateškim procjena uticaja na okoliš ovih planova. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donijela je Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.). Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine˝, broj 44/18, a na 106. sjednici održanoj 15.06.2017. godine Vlada Federcije BiH donijela je Odluku o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save (2016.-2021.) u Federaciji BiH. Ova Odluka objavljena je ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 47/17 od 23.6.2017.

Sektor za planiranje, a shodno Odluci o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, priprema Akcioni plan radi provođenja Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu dostizanja Planom utvrđenih ciljeva upravljanja vodama i iste usaglašava sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od mjera ovog Plana, pogotovo po pitanju osiguranja finansijskih sredstava i dinamike realizacije. Shodno istoj Odluci, Sektor za planiranje objedinjuje podatke, priprema i dostavlja Izvještaj o implementaciji programa mjera Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje isti upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine svake dvije godine.

Sektor za planiranje, u saradnji sa ostalim sektorima, učestvuje u implementaciji mjera definisanih Planom upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016.-2021.) i Strategijom upravljanja vodama Federacije BiH (2010.-2022.), a za koje je zadužena Agencija za vodno područje rijeke Save.

Sektor za planiranje, učestvuje u aktivnostima podrške usvajanju strateških dokumenata, politika i planova iz oblasti voda na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine koji proizilaze iz aktivnosti EU integracija. Ove aktivnosti podrazumjevaju: učešće u izradi strateških dokumenata iz oblasti okoliša i voda za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine; aktivnosti u procesu dobijanja kandidatskog statusa BiH; učešće u izvještavanju Pododbora za okoliš, Odbora za monitoring IPA i provođenje SSP–a u prosecu dobijanja kandidatskog statusa; unapređenje zakonske regulative u skladu sa zahtjevima transpozicije EU direktiva iz oblasti okoliša i voda te jačanje kapaciteta sektora voda u svrhu EU integracija i podrške pripremi i provođenju projekata.

Sektor za planiranje aktivno učestvuje u svim aktivnosti (priprema liste prioritenih projekata, učešće u radu sektorskih radnih grupa, priprema sektorskog planskog dokumenta i akcionog dokumenta i dr.) u okviru IPA programa.

Sektor za planiranje, u saradnji sa drugih sektora, aktivno učestvuje u realizaciji projekata finansiranih iz sredstava Agencije, Budžeta, međunarodnih finansijskih institucija (Svjetska banka, EIB, EU, EBRD, KfW i dr.).

U saradnji sa Sektorima za upravljanje vodama i sektorom Laboratorije za vode priprema se program monitoringa za svaku godinu, u cilju dobijanja ekološkog i hemijskog stanja površinskih vodnih tijela.

Segment objedinjavanje poslova u izvršavanju obaveza, iz nadležnosti Agencije, vezanih za međunarodne obaveze je zadatak Sektora za planiranje. Za implementiranje odredbi Konvencije o zaštiti rijeke Dunav formirana je Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), dok je za implementaciju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save formirana Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISBRC), a Komisija za vodoprivrednu saradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - Podkomisija za sliv Crnog mora i kontinuirano obavljaju zadatke prema dogovorenom programu rada. Uposlenici AVP Sava su aktivni učesnici stručnih grupa ICPDR i ISBRC i Podkomisije za sliv Crnog mora.

Sektor za planiranje učestvuje u promovisanju istraživačkog rada u oblasti voda i održivog upravljanja vodama, u obrazovnom procesu u smislu održavanja predavanja i prezentacija naučno-istraživačkim ustanovama i školama, te drugim zainteresovanim, kada se za to ukaže potreba.

Sektor za planiranje učestvuje u projektima koji tretiraju pitanje komunalne infrastukture u Bosni i Hercegovini. Učešće i informisanost Agencije o rezultatima i ciljevima ovih projekata je bitno zbog, adekvatnog razvoja centralnog informacionog sistema voda u BiH u dijelu koji se odnosi na vodosnabdjevanje i odvodnju. Ovaj segment neophodan je zbog dobijanja adekvatnih podataka za praćenje realizacije Strategije upravljanja vodama i planova upravljanja vodama u Federaciji BiH.

Priprema informacija, mišljenja, popunjavanja upitnika, priprema podataka iz nadležnosti upravljanja vodama, za potrebe drugih institucija i organa, saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim ministarstvima na području rada Agencije i općinama/gradovima, učestvovanje u pripremi prijedloga odgovarajuće legislative koja se odnosi na vode i okoliš, prezentovanje radova iz segmenta upravljanja vodama na seminarima, kongresima, konferencijama i savjetovanjima, je kontinuirana dugogodišnja aktivnost Sektora za planiranje.
 

Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010.-2022.)

Politika upravljanja vodama u Federaciji BiH određuje se strateškim dokumentom – Strategijom upravljanja vodama (u daljem tekstu SUV) koja je u Federacije BiH donešena za period 2010. – 2022. (usvojena 20.10.2011. godine od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i 20.12.2011. godine od strane Doma naroda).

Upravljanje vodama po Zakonu o vodama Federacije BiH (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 70/06) (u daljem tekstu ZoV) obuhvata zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda. ZoV ima za cilj smanjenje zagađenja voda, postizanje dobrog stanja i sprečavanje degradacije voda, postizanje održivog korištenja, osiguranje pravičnog pristupa vodama, poticanje društvenog i privrednog razvoja, zaštitu ekosistema, smanjenje rizika od poplava i drugih štetnih uticaja voda, kao i uključivanje javnosti u donošenje odluka koje se odnose na vode.

Sastavni dio SUV-a je „Plan realizacije mjera za dostizanje ciljeva upravljanja vodama“, kojim su definirane odgovorne institucije, rokovi i parametri za ocjenu uspješnosti provođenja za svaku od mjera pojedinačno, a po operativnim ciljevima je data procjena potrebnih sredstava za njihovu realizaciju.

 

Plan upravljanja vodnim područjem rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)

U skladu sa članom 25. i 156. Zakona o vodama Federacije BiH, Agencija za vodno područje Save Sarajevo (u daljem tekstu AVP Sava) priprema Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH u cilju provođenja Strategije upravljanja vodama Federacije BiH (2010.-2022.).

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta sektora voda u BiH“, koji je finansiran iz sredstava IPA 2011 pripremljen je nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016.-2021). Plan upravljanja vodama predstavlja ključni dokument za donosioce odluka i druge zainteresirane učesnike u procesu donošenja odluka o načinu korištenja, zaštiti i smanjenju zagađenja vodnih resursa unutar određenog vodnog područja. Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH prvenstveno je fokusiran na set „značajnih pitanja upravljanja vodama“ s ciljem da se kroz izradu programa mjera omogući dostizanje ciljeva zaštite okoliša, definiranih u Okvirnoj direktivi o vodama Evropske unije (2000/60/EC), kako za površinske tako i za podzemne vode.

U skladu s članovima 51. i 52. Zakona o zaštiti okoliša (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 33/03) i članovima 14. i 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 38/09) definirana je potreba izrade strateške procjene utjecaja na okoliš koju organi nadležni za izradu planova upravljanja vodama provode nad pripremljenim dokumentima.

AVP Sava je provela aktivnosti i na izradi Strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.−2021.)

Na osnovu ove studije zaključeno je da provođenje mjera Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za period (2016.−2021.) godine ima izuzetno pozitivan utjecaj na okoliš te da će doprinijeti postizanju ciljeva upravljanja vodama za sliv rijeke Save u Federaciji BiH i ciljevima očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže.

Vlada Federacije BiH je na 106. sjednici održanoj 15.06.2017. godine donijela Odluku o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save (2016.-2021.) u Federaciji BiH. Ova Odluka objavljena je ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 47/17 od 23.6.2017.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donijela je Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.).

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) (u daljem tekstu Odluka) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine˝, broj 44/18. Odluka je donijeta na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Odluku je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, 05.06.2018. godine.

Stavom IV. Odluke propisano je da je ˝Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo dužna pripremiti akcione planove radi provođenja Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) u svrhu dostizanja Planom utvrđenih ciljeva upravljanja vodama i iste usaglasiti sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od mjera ovog Plana, pogotovo po pitanju osiguranja finansijskih sredstava i dinamike realizacije. Organi i institucije navedene u Programu mjera se zadužuju za godišnje dostavljanje podataka kojima raspolažu vezanih za praćenje implementacije Programa mjera, na zahtjev Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Agencija objedinjuje podatke, priprema i dostavlja Izvještaj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje isti upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine svake dvije godine. ˝

 

Plan upravljanja vodnim područjem rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.)

Mjerom 61. Plana upravljanja vodnim područjem rijeke Save u Federaciji BiH (2016.-2021.) predviđeno je njegovo ažuriranje na osnovu člana 27. Zakona o vodama Federacije BiH kojim je propisano da se planovi upravljanja vodama revidiraju i dopunjavaju svakih šest godina sukladno postupku pripreme i donošenja.

U 2019. godini započete su aktivnosti na ažuriranju Plana upravljanja vodnim područjem rijeke Save u Federaciji BiH (2016.-2021.), odnosno izrada Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027).