Šestogodišnji Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH

Odlukom koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH za period od 2022. do 2027. godine.

Svrha ovog Plana je stvaranje okvira i utvrđivanje načina za održivo upravljanje vodama u skladu s ciljevima Okvirne direktive Evropske unije o vodama (ODV).

Vlada FBiH će Plan dostaviti na usvajanje Vijeću ministara BiH, a o njegovom donošenju će Federalno ministarstvo obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Također, Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP SAVA ) o donošenju Plana obavještava organe, institucije, preduzeća, pravne osobe i druga tijela uključena u postupku konsultiranja javnosti.

Institucije i pravne osobe zadužene Planom dužne su, na zahtjev AVP Sava, dostavljati sve podatke i informacije u svrhu izrade dvogodišnjih izvještaja o provođenju programa mjera, a o čijoj realizaciji Ministarstvo izvještava Vladu FBiH.

Svake dvije godine Vlada FBiH izvještava Parlament FBiH o provođenju programa mjera.

Plan upravljanja vodama je sastavni dio Odluke, a moguće ga je preuzeti kao integralni tekst sa službenih web stranica Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  i AVP Sava.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.