Studenti i profesori Građevinskog fakulteta obišli preventivne radove na zaštiti od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo

Nakon upoznavanja s radom Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save, studenti i nastavnici Građevinskog fakulteta - Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo obišli su lokacije na kojima se trenutno radi na uređenju korita rijeka u Kantonu Sarajevo. Rukovodilac Sektora za realizaciju projekata Mirza Bezdrob pojasnio je da je od 2015. godine regulirano 5,7 kilometara korita Bosne i ušća njenih pritoka na tom potezu u Sarajevskom polju. Ova rijeka 1. kategorije protiče kroz četiri općine u Kantonu Sarajevo.

-    U toku je regulacija korita nizvodno od petlje Butila. Riječ je o zahtjevnoj dionici koja se nalazi na sarajevskoj zaobilaznici i potrebno je izvesti i prelaz gasovoda srednjeg pritiska ispod korita rijeke. S uzvodne strane uklapamo se u izvedenu regulaciju, a na nizvodnoj je planirana prelaznica u postojeće korito uz osiguranje krupnim kamenim nabačajem. Uporedo s ovim radovima, pripremamo i njihov nastavak, nizvodno od trenutne dionice - pojasnio je Bezdrob.

Nakon Novog Grada, studenti i profesori obišli su i gradilište u Vogošći, u Ulici Nova željeznička stanica.

-    Normalni profil je trapezno korito s 30 metara širine dna i nagibom kosina 1:1,5. Zaobalne vode koje se slijevaju prema uređenom koritu prihvataju se prefabrikovanim betonskim elementima, odnosno kanalicama. Za rasterećenje pritiska iza obloge predviđene su barbakane - pojasnio je Bezdrob.

Studenti i profesori obišli su neke od dionica koje su ocijenjene prioritetnim u općinama Novi Grad-Sarajevo i Vogošća. Tu je osiguran proticajni profil Bosne.

-    Osim regulacije korita, studenti su bili u prilici vidjeti automatske hidrološke stanice u neposrednoj blizini posjećenih lokacija i podsjetiti se na važnost mjerenja hidroloških parametara i njihovih obrada-ulaznih veličina za regulaciju korita - izjavila je prof. Ajla Mulaomerović-Šeta.

Profesorica Šeta dodaje da je posjeta primjer dobre saradnje teorije i prakse, jer su studenti imali priliku i vidjeti ono što računaju kroz programske zadatke.

-    Danas kao studenti a u bliskoj budućnosti kao projektanti i oni koji vrše nadzor na regulacijama - kaže prof. Mulaomerović-Šeta.

Stručna posjeta gradilištu korisna je kako za studente tako i za nastavno osoblje:

-    Imali smo priliku vidjeti tri različita tipa regulacije vodotoka, kao i uređenje obala s ciljem povećanja proticajnog profila. Hvala Agenciji na organizaciji posjete i gospodinu Bezdrobu na stručnim objašnjenjima kojima nam je dodatno približio problematiku i upotpunio teoretska znanja koja studenti dobijaju u okviru nastave – istakla je prof. Nerma Lazović.

Posljednja lokacija koju su studenti i profesori obišli je u Ilijašu, u blizini mosta za naselje Kadarići. Na tom lokalitetu završena je regulacija 160 metara korita izradom obaloutvrde od kamenog nabačaja. Usvojeni nagib kosine regulacije je 1:2. Radi dodatnog osiguranja, na kosine je postavljen i geotekstil. Na ovoj dionici izvedena je i upusna građevina za uvođenje zaobalnih voda s autoceste u Bosnu te stabilizacioni pragovi.