U toku sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu

U toku je čišćenje i uređenje 350 metara obala rijeke Vrbas na području općine Bugojno. Dionica na kojoj se izvode radovi je uzvodno od ušća Okašnice. Prije izrade zaštitnih kamenih obaloutvrda, korito je očišćeno od šiblja i stabala. Za ove namjene, Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je blizu 400.000 KM.