Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Ilijaš

Završena je posljednja faza projekta uređenja korita rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Ilijaš. Riječ je o 288 metara desne obale uzvodno od izvedenog dijela do mosta za naselje Kadarići. Radovi su uključivali i uređenje 30 metara prelazne dionice na uzvodnoj strani mosta za ovo naselje. Cilj projekta je stabilizacija i zaštita obala Bosne od erozije i poboljšanje njenih hidromorfoloških karakteristika na dionici od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići dužine 800 metara. Završetkom radova stvoreni su uvjeti za realizaciju Regulacionog plana Banovac Općine Ilijaš kojim je predviđena izgradnja brojnih sadržaja na desnoj obali Bosne.

Vrijednost radova ove faze projekta iznosila je blizu 340.000 KM. Investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save.