Vodič za pristup informacijama

1. PREDMET 

Vodič za pristup informacijama urađen je u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH („Službene novine FBiH“ br.32/01, 48/11), (u daljem tekstu: Zakon). Svrha Vodiča je uputiti zainteresirana fizička ili pravna lica da što jednostavnije dođu do informacija koje su u posjedu Agencije za vodno područje rijeke Save (u daljem tekstu: Agencije ).
Vodič za pristup informacijama obavještava o pravima zainteresiranih strana u skladu sa Zakonom i sadrži:
•    jednostavna uputstva za sačinjavanje i podnošenje zahtjeva
•    informacije o rokovima i proceduri prilikom obrade zahtjeva 
•    obavještenje o izuzecima i okolnostima pod kojim pristup zahtijevanoj informaciji može biti uskraćen 
•    instrukcije o rokovima i podnošenju žalbi na odluke donesene u skladu sa Zakonom 
•    informacije o kontaktima kojima se zainteresirana strana može obratiti kako bi se olakšao pristup informacijama
•    obrazac zahtjeva za pristup informacijama
•    informacije o troškovima umnožavanja zahtijevanih informacija
•    upućuje na Index registar  (sadrži registar djelatnosti Agencije, a time i vrste informacija koje su pod kontrolom Agencije).

2. POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana. Zakon garantira pravo  pristupa informacijama  koje su u posjedu ili pod kontrolom Agencije, osim u slučajevima propisanih izuzetaka.

Pravo pristupa informacijama se ostvaruje:
•  podnošenjem pisanog zahtjeva na jednom od službenih jezika Federacije BiH
•  zahtjev mora jasno definirati ono što želite saznati. Treba sadržavati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije kako bi se omogućilo da Agencija, uz razuman napor, pronađe traženu informaciju.
•  zahtjev mora da sadrži ime, prezime i adresu podnositelja 
•  potrebno je navesti i način pristupa informaciji (lični pristup u prostorijama Agencije, mogućnost umnožavanja materijala ili zahtjev za slanjem kopija materijala sa informacijom).
Zahtjev se predaje lično na protokol Agencije, putem pošte, fax-a, elektronske pošte, na obrascu koji je sastavni dio ovog Vodiča. 
Kontakt adresa za podnošenje formalnog zahtjeva za pristup informacijama je:

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića 39a
71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 726 458
Fax: +387 33 726 423
Web: http://www.voda.ba
e-mail: info@voda.ba

Ako zahtjev nije podnesen u propisanoj formi i ne sadrži podatke na osnovu kojih se može pripremiti  tražena informacija, podnositelj će u roku od 8 (osam) dana od dana prijema, biti obaviješten da njegov zahtjev ne može biti obrađen. Podnositelj ima pravo podnijeti preinačeni zahtjev koji se smatra novim. Ukoliko podnositelj smatra da je zahtjev djelimično ili u cjelosti neopravdano odbijen, ima pravo žalbe na adresu organa kojem se žalba podnosi u skladu s Rješenjem i pravo obraćanja Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH.

Adresa područnog ureda Sarajevo
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Grbavička br.4, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel : + 387 33 666 006
Fax : + 387 33 666 007
E–mail: info@ombudsmen.gov.ba
Web: www.ombudsmen.gov.ba

3. LIČNE INFORMACIJE

Zakon predviđa posebnu proceduru za pristup ličnim informacijama. 
Osim osnovnih uvjeta koji se moraju ispoštovati u vezi s formalnom ispravnošću, zahtjev za pristup ličnim informacijama može podnijeti :
•   fizička osoba na koju se zahtjev odnosi 
•   zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva
•  osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Ukoliko zahtjev podnosite lično, osim potpisa morate pokazati  osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnosi Vaš zakonski zastupnik ili osoba koju ste ovlastili, ta osoba će i potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrđeni lični dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.


4. ROK ZA DOSTAVU TRAŽENE INFORMACIJE

Ukoliko je Agencija nadležna za obradu podnesenog zahtjeva i ako nema potrebe da se produžava rok za obradu u skladu s Zakonom, rješenje donosi u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. 
U slučaju da Agencija nema pristup ili pod kontrolom informaciju, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva, dužna je zahtjev proslijediti nadležnom postupajućem organu i o tome, u pisanom obliku, obavijestiti podnositelja zahtjeva. 
Po prijemu zahtjeva za pristup informacijama, a pod pretpostavkom da su ispunjeni svi formalni uvjeti da se može postupiti po zahtjevu, Agencija će razmotri činjenice i okolnosti koje su od značaja za obradu podnesenog zahtjeva te donijeti Rješenje o pristupu, u cjelosti ili djelimično, ili odbijanju pristupa traženim informacijama. 
Ukoliko Agencija odobri pristup traženoj informaciji u cjelosti ili djelimično, rješenjem obavještava podnositelja zahtjeva. Rješenje sadrži: 
•  obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Agencije
•  obavještenje o mogućnosti i troškovima umnožavanja informacije, uz obavezu prethodno izvršene uplate za te troškove 
•  priloženu kopiju tražene informacije kada se umnožavanje osigurava besplatno.     
Ukoliko je Rješenjem utvrđena mogućnost ličnog pristupa informacijama u Agenciji  i/ili ukoliko je data mogućnost njihovog umnožavanja, neophodno je da podnositelj zahtjeva kontaktira nadležnu osobu kako bi se odredio termin dolaska u prostorije Agencije.

5. TROŠKOVI UMNOŽAVANJA 

Agencija ne naplaćuje naknadu ili taksu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja. Cijena se određuje samo za troškove umnožavanja. Prvih deset stranica umnožavanja materijala standardnog formata je besplatno.Troškovi umnožavanja su 0,50 KM za svaku narednu stranicu,  podnositelj ovu uslugu plaća unaprijed.
Ukoliko se informacija dostavlja na CD-u u elektronskom obliku, podnositelj zahtjeva ovu uslugu plaća unaprijed u iznosu od  5,00 KM.
Navedeni iznos se uplaćuje na sljedeći račun:
Intesa San Paolo banka BiH Sarajevo– 154 001 20001331 80

OGRANIČENA PRAVA PRISTUPA INFORMACIJAMA I POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Agencija može odbiti zahtjev za pristup informacijama djelimično ili u cjelini, u skladu sa odredbama članova 6. 7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakonom se određuju tri kategorije informacija ili dijela informacija koje mogu biti izuzete od davanja:
1. Izuzeci u vezi s funkcijama Agencije
a) interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti
b) interesi monetarne politike
b) sprječavanje i otkrivanje kriminala
c) zaštita postupka donošenja odluke od strane javnog organa, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije.
2. Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama (zaštita komercijalno osjetljivih informacija treće strane)
3. Izuzetak kod zaštite privatnosti treće osobe.

Ukoliko Agencija odbije zahtjev za pristup informacijama, o tome će što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva, obavijestiti podnosioca zahtjeva rješenjem, sačinjenim u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH.

U slučaju potrebe ispitivanja povjerljivih komercijalnih informacija i javnog interesa, rok se može, u skladu sa Zakonom, produžiti. Podnositelj zahtjeva se po hitnom postupku pisanim putem obavještava o razlozima i produžetku roka.
Nezadovoljna stranka može protiv ovog Rješenja podnijeti prigovor Agenciji u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rješenja.
Rješenje doneseno po prigovoru podnositelja zahtjeva konačno je u upravnom postupku i protiv njega nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.