Vodne naknade – jedini prihod za očuvanje i upravljanje vodnim resursima


 

Vodne naknade su jedan od 400 parafiskalnih javnih prihoda, koliko ih je trenutno u Bosni i Hercegovini. Njihova svrha nije punjenje javnog budžeta, ostvaruju se i plaćaju na osnovu korištenja nekog javnog dobra. U slučaju vodnih naknada, to je voda.
Brojni su poslovi koje Agencija za vodno područje rijeke Save radi iz sredstava vodnih naknada: održavanje i preventivne aktivnosti na borbi od poplava na vodotocima I kategorije, upravljanje vodnim objektima, hidrološki i monitoring kvaliteta voda, održavanje Informacionog sistema voda, upravljanje javnim vodnim dobrom, izdavanje vodnih akata  itd.

-    Osnovna namjena sredstava koja se ubiru od vodnih naknada je upravljanje vodama i vođenje brige o poplavama ugroženim područjima. Njihovo trošenje je transparentno i vraćaju se u sektor voda tamo gdje struka ocijeni da su najpotrebnija - kaže rukovoditeljica Sektora za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove Agencije za vodno područje rijeke Save Aida Salahović.

Raspoređivanje prihoda od vodnih naknada definirano je Zakonom o vodama Federacije BiH i to: 40 % nadležnim agencijama za vode, 45% budžetima kantona i 15 % Federalnom fondu za zaštitu okoliša.

-    Decentralizacija sredstava nikada nije dobra, novac se raspoređuje na više nivoa i samim tim ga je manje za poslove i zadatke u sektoru voda. I u skladu s nekim kantonalnim zakonima o vodama, dio vodnih naknada se procentualno vraća općinama što pojačava decentralizaciju sredstava. Prema ranijim zakonskim rješenjima, Agencija je ubirala 70 % ukupnih prihoda, sada je to 40 %. Zakonom o vodama imamo definirane poslove i zadatke za koje nema dovoljno sredstava - kaže rukovoditeljica Salahović.

Zakon o vodama funkcionira na principu solidarnosti. U suprotnom, bile bi zanemarene potrebe onih kantona koji ostvaruju manji prihod po osnovu vodnih naknada za uređenjem vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda.

-    Vrlo je važan princip solidarnosti u sektoru voda. Vodne naknade koje uplati jedan kanton ne vraćaju mu se u istom reciprocitetu. U Federaciji BiH imamo regije koje imaju veće potrebe za ulaganjima u sektor voda u odnosu na neke druge čije su potrebe manje. Taj novac koji se centralizuje i vodne naknade koje se prikupe na jedno  mjesto, Agencija za vodno područje rijeke Save raspoređuje prema potrebama - objasnila je Salahović.

Kada bi se sredstva vraćala reciprocitetom, onda da bi se u kantone kod kojih je oprihodovan veći iznos po osnovu vodnih naknada i ulagalo više, bez obzira na potrebe. Salahović kaže da su postojale određene inicijative da se raspored sredstava od vodnih naknada vrši po principu reciprociteta.

-    Sektor voda i Agencija za vodno područje rijeke Save sigurno neće to podržati. To nije dobro s aspekta struke. Iskreno se nadam da takva inicijativa u sektoru voda neće nikada proći - kategorična je Salahović.

Izrada godišnjeg Plana Agencije za vodno područje rijeke Save počinje već u septembru i zahtjevi za dostavljanje prijedloga projekata budu upućeni nadležnim ministarstvima, gradovima i općinama. Prosječna godišnja vrijednost tih projekata je 60 miliona KM, dok je budžet Agencije oko 16 miliona KM. Znači, nedovoljno za sve zadatke i obaveze upravljanja vodama.

-    Bilans voda BiH je kao i onaj u Hrvatskoj, malo veći. Godišnji prihod Hrvatskih voda je 700 miliona KM i dodatnih 500 miliona KM koliko im proslijede pristupni fondovi EU. Godišnji prihod tri agencije u Bosni i Hercegovini je, prema našim informacijama, oko 70 miliona KM. Dakle, razlike su ogromne, novca malo, a naši problemi, poslovi i zadaci, ništa manji u odnosu na Hrvatsku - kaže Salahović.

Kontrola načina obračuna i plaćanja vodnih naknada definirana je Zakonom o vodama i Pravilnikom o vodnim naknadama. Odvija se na sljedeći način: ovlašteni predstavnici Agencije s vodnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove obilaze vodne obveznike i zapisnike dostavljaju Poreznoj upravi. U najtežoj situaciji su komunalna preduzeća. Situacija je puno bolja kada je riječ o privredi i ostalim obveznicima. Salahović dodaje da su sastanci  kontinuirani i uposlenici Agencije uvijek su na raspolaganju svim obveznicima.