Zaštita od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo

Agencija za vodno područje rijeke Save organizirala je prezentaciju dva projektna rješenja čiji je cilj rješavanje problema zaštite od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo. Riječ je o korigiranom projektu uređenja korita Željeznice u ilidžanskom naselju Otes i prezentaciji elaborata osiguranja proticajnog profila rijeke Bosne na području općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća.

Za regulaciju vodotoka I kategorije u Kantonu Sarajevo te osiguranje proticajnog profila kroz općine Trnovo, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, Agencija je u Planu i Finansijskom planu za 2022. godinu planirala najmanje 3.750.000 KM. Kada je riječ o međunarodnim izvorima finansiranja, kroz projekat Svjetske banke “Integrirano upravljanje i razvoj riječnog bazena Save” odnosno njegovu komponentu “Zaštita od poplava i upravljanje okolišem”, za Kanton Sarajevo predviđeno je 12.700.000 KM.

O ovoj temi za agenciju FENA govore rukovodilac Sektora za realizaciju projekata AVP Sava Mirza Bezdrob te predstavnici - Općine Novi Grad Kenan Bukva i privrednika iz poslovne zone Rajlovac Suno Jahić.