Završna faza izgradnje parapetnog zida Grebnice - Bazik

U završnoj fazi je izgradnja parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini. Time je i ovaj zaštitni vodni objekat, koji je bio najkritičnija tačka za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava na tom području, dobio dovoljno zaštitno nadvišenje od 1,2 m iznad nivoa velikih voda Save ranga pojave 1/100, koji je mjerodavan za ovu vrstu objekata. Zid je izveden na 1.350 metara dužine. Vrijednost građevinskih radova je približno 1.600.000 KM. Ovaj zid, izgrađen prije 50 godina, pretrpio je značajna oštećenja tokom poplava 2014. godine. Tada se ukazala potreba njegove sanacije.


-Izgradili smo moderan i funkcionalan zid koji osigurava potrebno zaštitno nadvišenje. Za narednu godinu planiramo relizirati rekonstrukciju savskog odbrambenog nasipa u općini Domaljevac. Riječ je o dionici dužine približno 1.500 metara, na kojoj ne postoji potrebno nadvišenje od 1,2 metara iznad velikih voda Save ranga pojave 1/100 godina - rekao je rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save Almir Prljača.


Projektanti su ponudili četiri varijante tehničkih rješenja za rekonstrukciju nasipa. Dvije uključuju izgradnju armirano-betonskog parapetnog zida. Prednost je data klasičnom načinu rekonstrukcije upotrebom lokalnog zemljanog materijala s proširenjem i nadvišenjem konstrukcije nasipa prema vodnoj strani (Savi). Lokalna zajednica treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Za realizaciju ovog projekta bit će potrebno približno 1.800.000 KM, što će biti osigurano Planom AVP Sava za 2023. godinu.


Prljača je napomenuo da je u toku završna faza izrade Nacrta planova upravljanja poplavnim rizicima u Bosni i Hercegovini.


-Po dva plana rade se za entitetske nivoe i jedan za Brčko-distrikt. Na toj bazi bit će urađen krovni plan za Bosnu i Hercegovinu. Pripremili smo komentare i sugestije na dostavljeni nacrt. Smatramo da je potrebna dodatna dorada prije javne rasprave, odnosno informiranja javnosti o sadržaju tog dokumenta - kaže Prljača.


Riječ je o krucijalnom dokumentu za segment upravljanja vodama koji definira aktivnosti u oblasti zaštite od poplava u narednih šest godina. Podsjećamo, preliminarna procjena - kao prvi korak upravljanja poplavnim rizikom definiran EU Direktivom o poplavama - ukazala je na 68 najugroženijih lokacija na vodnom području Save te 16 na vodnom području Jadranskog mora u FBiH. Analiza najugroženijih područja rezultirala je izradom Mape opasnosti i rizika od poplava kao preduvjetom za Plan upravljanja poplavnim rizikom u BiH.