Svjetski dan voda 2017


U Zenici je 22. i 23. marta 2017. godine kako je i planirano, održan radno-svečani skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda.

Tokom dvodnevnog rada zabilježeno je prisustvo preko 550 učesnika, među kojima su bili predstavnici svih nivoa vlasti, od državnih do lokalnih struktura, predstavnici akademske zajednice, nevladinih organizacija, naravno uposlenici sve tri institucije iz oba entiteta zaduženi za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini i mnogi drugi kojima je profesionalni ili drugi interes usmjeren prema vodnom resursu naše države. Bili su tu i gosti- stručnjaci za vode iz susjednih država ( Republika Hrvatska i Crna Gora), te iz Holandije i Danske.

Na skupu je prezentirano 40 radova koji su tematski obuhvatili sve aspekte problema sa otpadnim vodama. Cijeneći važnost ove teme zbog poznatih problema sa otpadnim vodama u Bosni i Hercegovini, sva referatska izlaganja u cjelosti predstavljamo u nekoj vrsti internet zbornika radova na ovom linku naše stranice.


Prezentacije:

UTICAJ OBJEKATA AKVAKULTURE NA STANJE VODNIH TIJELA POVRŠINSKIH VODA SA PRIMJERIMA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA - Adnan Bijedić
PRAKTIČNA PRIMJENA MODELA UGOVORA PREMA FIDIC „ŽUTOJ KNJIZI" – POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BIHAĆU - Aida Jusufhodžić, Emir Mureškić
IZBOR TEHNOLOGIJE TRETMANA OTPADNIH VODA ZA AGLOMERACIJE DO 10.000 ES NA PRIMJERU UPOV ŠIROKI BRIJEG, SA UTICAJEM NA NIZVODNE KORISNIKE VODA - Alma Bibović, Adnan Bijedić
IZAZOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKATA ZAŠTITE VODA U FEDERACIJI BIH - Alma Imamović
UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA - TVORNICA CEMENTA KAKANJ KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE - Almir Bajtarević
NAČIN RADA NA PPOV BUTILE - Aljoša Dizdarević
TEHNOLOGIJE UKLANJANJA SULFATA IZ OTPADNIH VODA RUDNIKA - Amira Kasumović, Senid Čakrama
UPRAVLJANJE PROCJEDNIM VODAMA: PRODUKCIJA, SASTAV, PRIKUPLJANJE I OBRADA - Amra Serdarević
PREZENTACIJA PRIMJERA EKOLOŠKOG PROJEKTA POGODNOG ZA KORIŠTENJE FONDOVA EU (IPA II): IZGRADNJA ZAJEDNIČKOG PREČISTAČA I KOLEKTORSKE MREŽE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINA VOGOŠĆA, ILIJAŠ I BREZA - Anita Lojk i saradnici
POLAZNI ASPEKTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA OTPADNIH VODA ZA OPĆINE TRAVNIK-NOVI TRAVNIK-VITEZ - Armin Hadžialić
ISKUSTVA U PRIPREMI PROJEKATA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ FONTOVA EU - Božidar Deduš i saradnici
UNAPRJEĐENJE ODVODNJE I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U BIH LOKALNIM ZAJEDNICAMA – FINANCIJSKI ASPEKTI - Branko Vučijak i saradnici
MODELIRANJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - ZNANSTVENA FANTASTIKA ILI SKORA REALNOST? - Damir Brdjanović
ENERGY AND RESOURCE FACTORY - Eric Kuindersma
ČISTA RIJEKA MILJACKA - Faruk Cerić
HIDROGEOLOŠKI FAKTORI UTICAJA POVRŠINSKIH VODA NA IZVORIŠTA PITKE VODE - Ferid Skopljak, Hazim Hrvatović
SARAJEVSKO ODLAGALIŠTE KUĆNOGA OTPADA - POSTROJENJE ZA TRETMAN PROCJEDNIH VODA - ISKUSTVA U IZGRADNJI I POGONU - Fuad Babić
POZITIVNI PRIMJERI EFIKASNOSTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U FABRICI „NATRON-HAYAT" D.O.O. MAGLAJ - Ilhan Bušatlić i saradnici
ISKUSTVA I PRAKSE U UPRAVLJANJU POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŽIVINICE - Jasmin Pandurović, Asmir Nišić
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BILJNIM UREĐAJIMA - Jasmina Ibrahimpašić, Merima Toromanović
TOK NASTANKA I TRETMAN OTPADNIH VODA IZ BUDUĆEG TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA „BANOVIĆI" SNAGE 350 MWE - Jasmina Isabegović
PROCJENA UTICAJA NETRETIRANIH OTPADNIH VODA NA VODOTOKE REPUBLIKE SRPSKE - Jelena Vićanović
PREGLED RJEŠENJA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA VEĆIH NASELJA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA U FBiH - Mirko Šarac
ANAEROBNA KODIGESTIJA OTPADNOG MULJA IZ POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA I DRUGOG ORGANSKOG OTPADA - Mirnesa Zohorović i saradnici
PRIMJENA GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA SLIV RIJEKE SAVE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA - Mirza Sarač
PRIMJERI PROJEKTOVANJA I UGRADNJE BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNO-FEKALNIH VODA - Mirzet Beganović
IZBOR LOKACIJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - Munir Jahić
SPECIFIČNE ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE U SLIVU RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - Nezafeta Sejdić, Sanela Džino
UTICAJ POBOLJŠANJA PROCESNIH PARAMETARA NA SMANJENJE TERETA ZAGAĐENJA OTPADNIH VODA IS SSL - Nihad Akeljić i saradnici
BIOLOŠKI TRETMAN OTPADNIH VODA NA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA U CILJU ZAŠTITE I OČUVANJA IZVORNIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI - Osman Delić, Amela Sadiković
UPRAVLJANJE STAJNJAKOM PO PRINCIPIMA NITRATNE DIREKTIVE - Ramela Jahić
UTICAJ OTPADNIH VODA NA BIOLOŠKE PARAMETRE RIJEKE ŽELJEZNICE - Sadbera Trožić-Borovac i saradnici
LJUDSKI RESURSI – GARANCIJA ODRŽIVOSTI VODNIH USLUGA, JAVNIH VODOVODNIH PREDUZEĆA I KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJA - Sandi Zulić i saradnici
SBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA – EKSPLOATACIJSKA PRAKSA - Sanel Buljubašić
AKTIVNOSTI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH U OBLASTI ZAŠTITE VODA - Sanja Bosiljčić Pandur
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BIJELJINI - Saša Bjelica, Darko Mitrić
IDEJNO RJEŠENJE ZA HUMANO, EKOLOŠKO I ENERGETSKO POSTUPANJE SA MULJEM SA PPOV BUTILA - Tomislav Grizelj i saradnici
PROCES PRISTUPA EUROPSKOJ UNIJI PRILAGODITI NACIONALNIM MOGUĆNOSTIMA I TRAJNO OSIGURATI PRAVO DOSTUPNOSTI DO PITKE VODE - Viktor Simončič
UNIS "GINEX" d.d. GORAŽDE PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH MATERIJA I HEMIKALIJA - Vildana Smajović, Elma Obarčanin
ZAKONSKI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA GOSPODARENJE OTPADNIM MULJEM IZ UPOV-a U REPUBLICI HRVATSKOJ - Zijah Mahmutspahić


Zbornik radova:

UTICAJ OBJEKATA AKVAKULTURE NA STANJE VODNIH TIJELA POVRŠINSKIH VODA SA PRIMJERIMA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA - Adnan Bijedić
PRAKTIČNA PRIMJENA MODELA UGOVORA PREMA FIDIC „ŽUTOJ KNJIZI" – POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BIHAĆU - Aida Jusufhodžić, Emir Mureškić
IZBOR TEHNOLOGIJE TRETMANA OTPADNIH VODA ZA AGLOMERACIJE DO 10.000 ES NA PRIMJERU UPOV ŠIROKI BRIJEG, SA UTICAJEM NA NIZVODNE KORISNIKE VODA - Alma Bibović, Adnan Bijedić
IZAZOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKATA ZAŠTITE VODA U FEDERACIJI BIH - Alma Imamović
UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA - TVORNICA CEMENTA KAKANJ KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE - Almir Bajtarević, Amna Bajtarević
NAČIN RADA NA PPOV BUTILE - Aljoša Dizdarević
TEHNOLOGIJE UKLANJANJA SULFATA IZ OTPADNIH VODA RUDNIKA - Amira Kasumović, Senid Čakrama
UPRAVLJANJE PROCJEDNIM VODAMA: PRODUKCIJA, SASTAV, PRIKUPLJANJE I OBRADA - Amra Serdarević
PREZENTACIJA PRIMJERA EKOLOŠKOG PROJEKTA POGODNOG ZA KORIŠTENJE FONDOVA EU (IPA II): IZGRADNJA ZAJEDNIČKOG PREČISTAČA I KOLEKTORSKE MREŽE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINA VOGOŠĆA, ILIJAŠ I BREZA - Anita Lojk i saradnici
POLAZNI ASPEKTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA OTPADNIH VODA ZA OPĆINE TRAVNIK-NOVI TRAVNIK-VITEZ - Armin Hadžialić
ISKUSTVA U PRIPREMI PROJEKATA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ FONTOVA EU - Božidar Deduš i saradnici
UNAPRJEĐENJE ODVODNJE I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U BIH LOKALNIM ZAJEDNICAMA – FINANCIJSKI ASPEKTI - Branko Vučijak i saradnici
MODELIRANJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - ZNANSTVENA FANTASTIKA ILI SKORA REALNOST? - Damir Brdjanović
PROCJEDNI STERILNI MULJ FERTILIZATOR TLA - Edvina Kamenjašević, Tomislav Grizelj
IDEJNO RJEŠENJE ZA HUMANO, EKOLOŠKO I ENERGETSKO POSTUPANJE SA MULJEM SA PPOV BUTILA - Ejub Džaferović, Tomislav Grizelj
HIDROGEOLOŠKI FAKTORI UTICAJA POVRŠINSKIH VODA NA IZVORIŠTA PITKE VODE - Ferid Skopljak, Hazim Hrvatović
SARAJEVSKO ODLAGALIŠTE KUĆNOGA OTPADA - POSTROJENJE ZA TRETMAN PROCJEDNIH VODA - ISKUSTVA U IZGRADNJI I POGONU - Fuad Babić, Amra Serdarević
POZITIVNI PRIMJERI EFIKASNOSTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U FABRICI „NATRON-HAYAT" D.O.O. MAGLAJ - Ilhan Bušatlić i saradnici
ISKUSTVA I PRAKSE U UPRAVLJANJU POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŽIVINICE - Jasmin Pandurović, Asmir Nišić
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BILJNIM UREĐAJIMA - Jasmina Ibrahimpašić, Merima Toromanović
TOK NASTANKA I TRETMAN OTPADNIH VODA IZ BUDUĆEG TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA „BANOVIĆI" SNAGE 350 MWE - Jasmina Isabegović
PROCJENA UTICAJA NETRETIRANIH OTPADNIH VODA NA VODOTOKE REPUBLIKE SRPSKE - Jelena Vićanović
PREGLED RJEŠENJA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA VEĆIH NASELJA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA U FBiH - Mirko Šarac
ANAEROBNA KODIGESTIJA OTPADNOG MULJA IZ POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA I DRUGOG ORGANSKOG OTPADA - Mirnesa Zohorović i saradnici
PRIMJENA GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA SLIV RIJEKE SAVE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA - Mirza Sarač
PRIMJERI PROJEKTOVANJA I UGRADNJE BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNO-FEKALNIH VODA - Mirzet Beganović i saradnici
IZBOR LOKACIJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - Munir Jahić i saradnici
SPECIFIČNE ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE U SLIVU RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - Nezafeta Sejdić, Sanela Džino
UTICAJ POBOLJŠANJA PROCESNIH PARAMETARA NA SMANJENJE TERETA ZAGAĐENJA OTPADNIH VODA IS SSL - Nihad Akeljić i saradnici
BIOLOŠKI TRETMAN OTPADNIH VODA NA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA U CILJU ZAŠTITE I OČUVANJA IZVORNIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI - Osman Delić, Amela Sadiković
UPRAVLJANJE STAJNJAKOM PO PRINCIPIMA NITRATNE DIREKTIVE - Ramela Jahić
UTICAJ OTPADNIH VODA NA BIOLOŠKE PARAMETRE RIJEKE ŽELJEZNICE - Sadbera Trožić-Borovac i saradnici
IZGRAĐENI LJUDSKI RESURSI – GARANCIJA ODRŽIVOSTI VODNIH USLUGA, JAVNIH VODOVODNIH PREDUZEĆA I KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJA - Sandi Zulić i saradnici
SBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA – EKSPLOATACIJSKA PRAKSA - Sanel Buljubašić
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BIJELJINI - Saša Bjelica, Darko Mitrić
PROCES PRISTUPA EUROPSKOJ UNIJI PRILAGODITI NACIONALNIM MOGUĆNOSTIMA I TRAJNO OSIGURATI PRAVO DOSTUPNOSTI DO PITKE VODE - Viktor Simončič
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH MATERIJA I HEMIKALIJA - Vildana Smajović, Elma Obarčanin
ZAKONSKI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA GOSPODARENJE OTPADNIM MULJEM IZ UPOV-a U REPUBLICI HRVATSKOJ - Zijah Mahmutspahić